Podmínky nájmu

Nebytové prostory jsou pronajímány na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, která počíná prvním dnem následujícího měsíce, kdy byla výpověď doručena společnosti AKCENT PRAHA GROUP a.s.

Při uzavření nájemní smlouvy je splatná kauce ve výši dvou měsíčních nájmů, která při ukončení nájemní smlouvy vrácena, případně po dohodě s nájemcem použita na úhradu nájemného a vyúčtování služeb.

Vyúčtování služeb se provádí 2x ročně, k 30. 6. a k 31. 12. a to do 3 měsíců od ukončení období. Při ukončení nájmu v průběhu období je vyúčtování sestaveno k datu ukončení nájemní smlouvy, avšak faktura je vystavena až na základě půlročního vyúčtování nákladů objektu.

Nebytové prostory jsou určeny pro běžný kancelářský provoz. Jakékoliv úpravy kancelářských prostor jsou možné pouze po dohodě s pronajímatelem a smí být prováděny pouze pronajímatelem odsouhlasenou společností.

Souhlas se sídlem společnosti v objektu Ženské domovy je vydáván na základě Vaši žádosti a uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor.

Nájemce je povinen seznámit se a dodržovat provozní řád objektu.

Doklady potřebné k uzavření nájemní smlouvy:

  • Výpis z obchodního rejstříku, nebo kopii živnostenského listu
  • Doklad o registraci k DPH, nebo čestné prohlášení, že klient není plátcem DPH

Vzor nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor naleznete zde.


Copyright © 2011