Provozní řád objektu Ženské domovy

Úvodní ustanovení

Provozní řád upravuje podmínky a způsob užívání objektu, bytů, obytných místností, nebytových prostorů (dále jen „prostory") a společných částí objektu.

Vlastníkem objektu „Ženské domovy" (dále jen „objekt") je obchodní společnost AKCENT PRAHA GROUP a.s., se sídlem Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ 26463997, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi vlastníkem objektu a jeho nájemci je stanovena občanským zákoníkem a nájemní smlouvou.

Správcem objektu je obchodní společnost AKCENT spol. s r. o., se sídlem Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ 48593885, a to na základě Smlouvy o správě nemovitosti uzavřené s vlastníkem objektu.

Kancelář správy objektu se nachází v 1. patře objektu, místnost č. 1.055 (naproti výtahu).

Úřední hodiny správy objektu jsou stanoveny takto: 

Den
Úřední hodiny
Pondělí
9:00 - 11:00 13:00 - 16:00
Úterý
9:00 - 11:00
13:00 - 16:00
Středa
9:00 - 11:00
13:00 - 18:00
Čtvrtek
9:00 - 11:00
13:00 - 16:00
Pátek
9:00 - 11:00

Telefonické spojení na správu objektu: 257 003 255, 257 003 256, 724 091 661.

Základní pojmy

Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení (např. k podnikatelské činnosti). Nebytovými prostorami nejsou společné prostory a části objektu.

Společnými částmi objektu jsou části objektu určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, rozvody tepla a teplé vody, kanalizace, plynu, elektřiny. Společné prostory objektu jsou vchody, schodiště, výtahy, chodby, sociální zařízení atd.

Práva a povinnosti, vyplývající z nájmu nebytových prostor

Nebytové prostory jsou pronajímány na základě platných nájemních smluv k účelu a činnosti ve smlouvě uvedených.

Vlastník objektu je povinen zajistit nájemci nebytového prostoru plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním najatých prostor.

Nebytové prostory slouží výhradně k činnosti osoby (společnosti), která má s vlastníkem objektu nájemní smlouvu. Nájemce nesmí bez vědomí správce objektu přenechat nebytový prostor k užívání jiné osobě či společnosti.

Vlastník objektu je oprávněn po předchozím oznámení nájemci vstoupit do nebytových prostor za účelem zjištění technického stavu a provedení odečtu z elektroměru, kontroly stavu nebytového prostoru, apod. Ve výjimečných případech (havárie, ohrožení života, zdraví a majetku osob, bezprostředně hrozící škoda na majetku vlastníka objektu) bude zajištěno zpřístupnění nebytového prostoru za přítomnosti správy objektu i bez souhlasu nájemce. O tomto zásahu vyrozumí správa objektu neprodleně nájemce a pořídí o zásahu písemný protokol.

Nájemce je povinen řádně užívat nebytový prostor a společné části objektu. V případě zjištění závady v nebytovém prostoru či společných prostorách je nájemce povinen neprodleně informovat správu objektu. Po úředních hodinách správy objektu je možné nahlásit závadu v recepci.

V zájmu předcházení násilného otevření nebytového prostoru z důvodů havárie apod. se doporučuje zanechat 1x klíč od prostor u správy objektu, a to v trezoru v recepci v zabezpečené obálce. Nájemce, který nepředá klíč od nebytového prostoru správě objektu, hradí sám a ze svého případné znehodnocení zámku při vstupu do nebytového prostoru z havarijních důvodů.

Nájemci nebytových prostor, jejich zaměstnanci a návštěvníci jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv. Výkon práv a povinností vyplývajících z nájemního vztahu nesmí bez právního důvodu zasahovat do práva a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.

Držení domácích zvířat

Chovat jakákoliv zvířata je v celém objektu přísně zakázáno.

Užívání společných částí, prostor a zařízení objektu

Společné části objektu se užívají jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních nájemců v objektu. Umísťování jakýchkoliv předmětů, nepatřících k vybavení objektu, není ve společných prostorách dovoleno.

Nájemci jsou povinni zejména:

  • umožnit přístup k uzávěrům, hydrantům, apod.,
  • zabezpečit, aby v objektu nebyly ukládány látky snadno vznětlivé či jinak nebezpečné a nebylo užíváno otevřeného ohně,
  • zabezpečit, aby věci uložené vpronajatých prostorách nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců.

V celém objektu Ženských domovů je přísný zákaz kouření ve všech společných prostorách.

Vyvěšování a vykládání věcí

Nájemci nesmí bez písemného souhlasu správy objektu umísťovat na vnější konstrukce (např. na balkony, okna, fasádu, atd.) jakákoliv zařízení a předměty.

Nájemci nesmí věšet prádlo ve společných prostorách objektu (např. chodby, koupelny, apod.)

Květiny v oknech, na balkonech apod. musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je třeba dbát na to, aby voda nestékala a nesmáčela zdi a neobtěžovala ostatní nájemce ani poškozovala jejich zařízení a majetek.

Pro stavbu a instalaci venkovních antén, příp. jiných zařízení a jejich svodů je třeba předchozího písemného souhlasu správy objektu.

Zajištění pořádku a čistoty v objektu

Nájemci jsou povinni udržovat v objektu pořádek a čistotu. Správa objektu je povinna zajistit provádění úklidových prací ve všech společných částech domu. Úklid v nebytovém prostoru (vč. balkonů), stejně tak vynášení odpadu do kontejnerů před objektem, si nájemci zajišťují sami.

Otevírání, zamykání a přístup do objektu

Ve vstupní hale objektu se nachází recepce, kde má 24-hodinovou službu 7 dní v týdnu 1 zaměstnanec recepce, který zajišťuje trvalý dozor v objektu.

Objekt se zamyká ve 23.00 hod. a otevírá v 6.00 hod. Nájemci, kteří přicházejí do objektu mimo „otevírací" dobu zvoní u hlavního vstupu a recepční jim vstup umožní.

Při vstupu do objektu mimo otevírací dobu je každý nájemce povinen se prokázat průkazem pro vstup do objektu. Průkazy vydává správa objektu.

Pokud nájemce požaduje vstup do objektu ve dnech pracovního klidu (sobota, neděle, svátky), předloží vedoucímu správy objektu žádost o povolení trvalého vstupu do objektu ve dnech pracovního klidu. Tato žádost musí obsahovat jmenovitý seznam zaměstnanců nájemce vč. OP, schválený statutárním zástupcem nájemce. Kopie ověřené žádosti bude uložena v recepci. Při vstupu do objektu ve dnech pracovního klidu zaměstnanec nájemce zazvoní na recepci, která jej po ověření totožnosti a ověření povolení ke vstupu vpustí do objektu.

Klid v objektu

V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. jsou nájemci povinni dodržovat noční klid. Klid v objektu jsou povinni dodržovat i nájemci nebytových prostor, jejich zaměstnanci a návštěvníci.

Ostatní ustanovení

Nájemcům je zakázáno jakkoliv zasahovat do stavu a vybavení nebytového prostoru (elektro a vodoinstalace, zařizovací předměty, příčky, radiátory, okna, dveře, podlahové krytiny, rozvody telefonu, apod.) bez předchozího písemného povolení správy objektu. V případě, že nájemce provede úpravy bez souhlasu správce objektu, či poškodí vybavení vlastní nedbalostí nebo špatným zacházením, bude vzniklou škodu hradit a uvede zařízení do původního stavu na vlastní náklady.

Objekt je pojištěn na „sdružený živel" a proti vandalismu. Pronajaté nebytové prostory nejsou pojištěny proti vloupání. Za majetek vnesený do nebytových prostor a za jejich zajištění proti odcizení odpovídá nájemce sám.

Objekt je hlídán vnějším i vnitřním kamerovým systémem, stejně tak vjezd na parkoviště za objektem. Nájemce, který má pronajaté parkovací místo, obdrží proti záloze zařízení pro automatické ovládání závory. Oprava poškozené závory je nákladem nájemce, který poškození způsobil. Parkoviště není pojištěno proti krádeži a poškození vozidel.

Závěrečná ustanovení

Tímto provozním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů.

Porušení tohoto provozního řádu je důvodem k okamžitému zrušení nájemní smlouvy.


Copyright © 2011